headerLogo2b-18pt-myriadpro

Kurtuluş: Yanlışlar ve Doğrular

Not: Sol sütunda sıralanan referanslar Katolik Kilisesi Katekizmi’nden alınmıştır. Papa II. John Paul bunu, ‘Katolik doktrininin tümünün bir özeti’ olarak tarif etmiştir. Katolik Kilisesi’nin kendi inanç ve uygulamaları hakkında resmi derlemesidir. Sağ sütundaki referanslar ise Kutsal Kitap’tandır. Farklı bir şey söylenmediği sürece tüm referanslar İncil’den alınmıştır.

 

 KATOLİK KİLİSESİ ÖĞRETİŞLERİ:

 KUTSAL KİTAP’IN ÖĞRETİŞLERİ

1. Aklanma, ilk günahın ortadan  
 kaldırıldığı ve yerine kutsallaştıran lütfun
 konulduğu canın dönüşümü sürecidir.
 [1987-1995]   

Aklanma Tanrı’nın, günahkarı kendi
gözünde, günahlarını bağışlamış olarak
ve Tanrı’nın doğruluğunu atfetmiş olarak
doğru sayma eylemidir.
(Romalılar 3:21-4:8)

2. İlk aklanma vaftiz yoluyla gerçekleşir.  [1262-1274]

Aklanma ancak iman aracılığıyla olur. (Romalılar 3:28)

3. Yetişkinlerin aklanma için iman ve iyi işler aracılığıyla hazırlanması gerekir. [1247-1249]   

Tanrı, inanan tanrısız günahkarları aklar.  (Romalılar 4:5). İyi işler kurtuluşun nedeni değil, sonucudur. (Efesliler 2:8-10)

4. Aklanan, kendi başına Tanrı’nın gözünde güzel ve kutsaldır. [1992, 1999-2000, 2024]

Aklanan Mesih’te Tanrı huzurunda kutsal ve kusursuzdur. (Efesliler 1:1-14) 

5. Aklanma sakramentler ve iyi işler aracılığıyla ilerletilebilir. [1212, 1392, 2010]

Aklanma, Tanrı’nın yetkin doğruluğunun insana verilmesidir. (2.Korintliler 5:21). Mesih’te imanlı eksiksiz kılınmıştır.
(Koloseliler 2:10)

6. Aklanma ölümlü günah nedeniyle kaybedilebilir. [1033, 1855, 1874]

Aklanma kaybedilemez. Tanrı’nın akladıkları Tanrı’nın gazabından korunacaklar.  (Romalılar 5: 8-9)

7. Ölümlü günahın suçuna sahip Katolikler günahın affedilmesi için rahibin önerdiği kefaret sakramentiyle aklanırlar. [980, 1446]

İkinci bir aklanma yoktur. Tanrı akladıklarını aynı zamanda yüceltecektir. (Romalılar 8: 30)

8. Günahın sonsuz sonuçlarından kurtulmak hayat boyu süren bir süreçtir.  [161-162, 1254-1255]

Günahın sonsuz sonuçlarından kurtuluş, Tanrı’nın aklamasıyla anında gerçekleşir ve güvence altında olan bir eylemdir.
(Romalılar 5: 9)

9. Kurtuluş, imanla gelen lütuf ile iyi işler ve sakramentlere katılımın işbirliğiyle gerçekleşir. [183, 1129, 1815, 2002]

Kurtuluş, işlerden ayrı olarak, ancak lütuf aracılığıyla elde edilir (Efesliler 2:8-9). İyi işler kurtuluşun nedeni değil, sonucudur. (Efesliler 2:10)

10. İman, Tanrı’ya inanç ve Kilisenin inanç adına önerdiklerinin tümünü sıkı sıkıya kabul etmektir. [181-182, 1814]

Kurtaran iman, insanın kendisini Rab ve Kurtarıcı olarak Mesih’e adamasıdır.
(Romalılar 10:8-17) 

11. Kutsallaştıran lütuf cana özgü doğa üstü bir eğilimdir. Bir niteliktir, canı yetkinleştiren [1999-2000]

Lütuf Tanrı’nın hak edilmeyen iyiliğidir.
(Efesliler 1:7-8)

12. Sakramentler lütfun devamlı akışını sağlamak için gerekli kanallardır. Yapılan törenle lütuf bahşederler. [1127-1129]

Tanrı’nın çocuğu sürekli olarak
Tanrı’nın lütfu altındadır. 
(Romalılar 5: 1-2)

13. Lütuf iyi işlerle hak edilir. [2010, 2027]

Lütuf karşılıksız bir armağandır. 
(Romalılar 11: 6)

14. Bağışlanabilir günahlar sonsuz
ceza doğurmaz. [1855, 1863]

Her günah sonsuz ölümle
cezalandırılabilir. (Romalılar 6:23)

15. Ciddi günahların bir rahibe itiraf edilmesi gerekir. [1456-1457]

Günahın doğrudan Tanrı’ya itiraf
edilmesi gerekir.  (Ezra 10:11, Eski Antlaşma)

16. Rahip, yargıç gibi günahı bağışlar.
[1442, 1461]

Tanrı dışında kimse günahı
bağışlayamaz.  (Markos 2:5-7)

17. Günah suçu bağışlansa bile,
Araf’taki geçici ceza varlığını korur. [1472-1473]

Tanrı günahı bağışladığında, tamamıyla
bağışlar.
(Koloseliler 2:13
; Yeşaya 43: 25, Eski Antlaşma)

18. Kefaret eylemleri günahın Araf’ta
çekilen geçici cezasını telafi eder.
[1434, 1459-1460]

İsa tüm günahların karşılığını yetkin bir
şekilde ödedi.  (1.Yuhanna 2:1-2)

19. Kilise tarafından günahların
dindar eylemlerle affedilmesi
günahkarları Araf’ta çekilen geçici
cezadan korur. [1471-1473]

 

İsa imanlıları günahlarından kanıyla
özgür kılar.  (Vahiy 1:5)

20. Araf günahı bağışlatmak ve
canı temizlemek için gereklidir.  [1030-1031]

Araf yoktur. İsa günahlar için çarmıhta
arınma sağladı.  (İbraniler 1:3)

21. Arafta acı çeken zavallı canlara
dünyadakilerin dua etmesi, iyi işleri ve Ayin kurbanıyla yardım etmek mümkündür. [1032, 1371, 1479]

Mesih’te ölenlerin yardıma ihtiyacı
yoktur. Bedende olmamak, artık Rab’le,
evinde olmaktır.  (2.Korintliler 5:8)

22. Kimse cennette sonsuz yaşama sahip olup olmayacağını bilemez.  [1036, 2005]

İmanlı, Tanrı Sözü aracılığıyla cennette
sonsuz yaşama sahip olduğunu bilebilir.
(1.Yuhanna 5:13)

23. Cennette sonsuz yaşam hak edilen bir ödüldür. [1821, 2010]

Cennette sonsuz yaşam Tanrı’nın
armağanıdır.  (Romalılar 6:23)

24. Roma Katolik Kilisesi kurtuluş için gereklidir. [846]

Rab İsa Mesih dışında başka bir yerde
kurtuluş yoktur, çünkü “Bu göğün
altında insanlara bağışlanmış, bizi
kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.”
(Elçilerin İşleri 4: 12)