headerLogo2b-18pt-myriadpro

Ruhsal Yetki: Yanlışlar ve Doğrular

Not: Sol sütunda sıralanan referanslar Katolik Kilisesi Katekizmi’nden alınmıştır. Papa II. John Paul bunu, ‘Katolik doktrininin tümünün bir özeti’ olarak tarif etmiştir. Katolik Kilisesi’nin kendi inanç ve uygulamaları hakkında resmi derlemesidir. Sağ sütundaki referanslar ise Kutsal Kitap’tandır. Farklı bir şey söylenmediği sürece tüm referanslar İncil’den alınmıştır.

KATOLİK KİLİSESİ ÖĞRETİŞLERİ:

KUTSAL KİTAP’IN ÖĞRETİŞLERİ

1. Petrus elçilerin başıydı.
[552, 765, 880]  

Mesih elçilerin başıydı. (Yuhanna 13:13)

2. Episkoposlar elçilerin yerlerini alanların, yerini alanlardır. [861-862, 938]

Elçilerin yerlerini alan kimse yoktu,
çünkü onların yerini almak için kişinin
Mesih’in dirilişine tanıklık etmesi 
gerekiyordu.  (Elçilerin İşleri 1: 21-22)

3. Roma Episkoposu olarak Papa,
Petrus’un yerini alan kişidir. [882, 936]           

Petrus’un yerini alan kimse yoktu.
[Bakınız notlardaki açıklama. Bunu anlamanız çok önemlidir!] 

4. Başları Papa olan episkoposlar
evrensel Kiliseyi yönetirler. [883, 894-896]    

Bedenin başı olan Mesih
evrensel kiliseyi yönetir. (Koloseliler 1:18)

5. Tanrı, vahyi Roma Katolik
episkoposlarına emanet etti. [81, 86]

Tanrı, vahyi kutsallara emanet etti.
(Yahuda 1:3).  [Bakınız notlardaki kutsallar tanımı.]

6. Magisterium Kilisenin yetkili
öğretmenidir. [85-87] 
[Magisterium notlarda tanımlanmıştır.]

Kutsal Ruh kilisenin yetkili
öğretmenidir.
(Yuhanna 14:26
; Yuhanna 16:13 ; 1.Yuhanna 2:27)

7. Magisterium Kutsal Yazılar’ın
yanılmaz yorumcusudur. [890-891,
2034-2035]

Kutsal Yazı, Kutsal Yazı’nın tek
yanılmaz yorumcusudur. (Elçilerin İşleri 17:11)

8. Papa yetkili öğretişinde yanılmazdır. [891]

Ancak Tanrı yanılmazdır. (Çölde Sayım 23:19, Eski Antlaşma)

9. Ancak Magisterium’un Kutsal
Yazı’yı yorumlama becerisi ve hakkı
vardır.  [85, 100, 939]

Kutsal Ruh’tan yardım alan her gerçek
imanlıda Kutsal Yazı’yı yorumlama 
hakkı ve becerisi vardır.
(Elçilerin İşleri 17:11
; 1.Korintliler 2:12-16)

10. Kutsal Yazı’nın Magisterium’da
tanımlandığı biçimde yorumlanması
gerekir. [113, 119]

Kutsal Yazı’nın Kutsal Ruh
tarafından amaçlandığı biçimde
yorumlanması gerekir. (1.Korintliler 2:9-10)

11. Magisterium’un vahiyde belirsiz
veya üstü kapalı olarak bulunan
gerçekleri tanımlama hakkı vardır.
[66, 88, 2035, 2051]

Kimsenin Kutsal Yazılar’da yazılanın
ötesine geçme hakkı yoktur.

(1.Korintliler 4:6 ; Süleyman’ın Özdeyişleri 30:5-6, Eski Antlaşma)

12. Kutsal Yazı ve Gelenek
birlikte Tanrı Sözü’dür. [81, 85, 97, 182]

Kutsal Yazı Tanrı Sözü’dür.
(2.Timoteos 3:16-17 ; 2.Petrus 1:20-21) .
Gelenek insan sözüdür. (Markos 7:1-13)

13. Kutsal Yazı ve Gelenek birlikte
Kilise’nin en üstün iman kuralıdır.
[80, 82]

Kutsal Yazı kilisenin tek iman kuralıdır.
(Markos 7:7-13 ; 2.Timoteos 3:16-17)