headerLogo2b-18pt-myriadpro

Media

Yuhanna 1

Tanrısal Söz

1 1|1|YUHANNABaşlangıçta Söz vardı. Söz Tan­rı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. 21|2|YUHANNA Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi. 31|3|YUHANNA Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı. 41|4|YUHANNA Yaşam O'ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. 51|5|YUHANNA Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi.

61|6|YUHANNA x0003Tanrı'nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. 71|7|YUHANNA Tanıklık amacıyla, ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. 81|8|YUHANNA Kendisi ışık değildi, ama ışığa tanıklık etmeye geldi. 91|9|YUHANNA Dünyaya gelen, her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı. 101|10|YUHANNA O, dünyadaydı, dünya O'nun aracılığıyla var oldu, ama dünya O'nu tanımadı. 111|11|YUHANNA Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı O'nu kabul etmedi. 121|12|YUHANNA Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. 131|13|YUHANNA Onlar ne kandan, ne beden ne de insan isteğinden doğdular; tersine, Tanrı'dan doğdular.

141|14|YUHANNA Söz, insan olup aramızda yaşadı. O'nun yüceliğini –Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul'un yüceliğini– gördük. 151|15|YUHANNA Yahya O'na tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi: “ ‘Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı’ diye sözünü ettiğim kişi budur.”

161|16|YUHANNA Nitekim hepimiz O'nun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. 171|17|YUHANNA Kutsal Yasa Musa aracılığıyla verildi, ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. 181|18|YUHANNA Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Baba'nın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul O'nu tanıttı.

Yahya'nın Ortaya Çıkışı
(Mat.3:1-12; Mar.1:1-8; Luk.3:1-18)

19-201|19-20|YUHANNA Yahudi yetkililer Yahya'ya, “Sen kimsin?” diye sormak üzere Ye­ru­şalim'den kâhinlerle Levililer'i gönderdikleri zaman Yahya'nın tanıklığı şöyle oldu –açıkça konuştu, inkâr etmedi– “Ben Mesih değilim” diye açıkça konuştu.

211|21|YUHANNA x0006Onlar da kendisine, “Öyleyse sen kimsin? İlyas mısın?” diye sordular.

O da, “Değilim” dedi.

“Sen beklediğimiz peygamber misin?” sorusuna,

“Hayır” yanıtını verdi.

221|22|YUHANNA Bu kez, “Kim olduğunu söyle de bizi gönderenlere bir yanıt verelim” dediler. “Kendin için ne diyorsun?”

231|23|YUHANNA x0007Yahya, “Peygamber Yeşaya'nın dediği gibi, ‘Rab'bin yolunu düzleyin’ diye çölde haykıranın sesiyim ben” dedi.

24-251|24-25|YUHANNA Yahya'ya gönderilen bazı Ferisiler ona, “Sen Mesih, İlyas ya da beklediğimiz peygamber değilsen, niye vaftiz ediyorsun?” diye sordular.

261|26|YUHANNA Yahya onlara şöyle yanıt verdi: “Ben suyla vaftiz ediyorum, ama aranızda tanımadığınız biri duruyor. 271|27|YUHANNA Benden sonra gelen O'dur. Ben O'nun çarığının bağını çözmeye bile layık değilim.”

281|28|YUHANNA Bütün bunlar Şeria Irmağı'nın ötesinde bulunan Beytanya'da, Yahya'nın vaftiz ettiği yerde oldu.

Tanrı Kuzusu

291|29|YUHANNA Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: “İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu! 301|30|YUHANNA Kendisi için, ‘Benden sonra biri geliyor, O benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı’ dediğim kişi işte budur. 311|31|YUHANNA Ben O'nu tanımıyordum, ama İsrail'in O'nu tanıması için ben suyla vaftiz ederek geldim.” 321|32|YUHANNA Yahya tanıklığını şöyle sürdürdü: “Ruh'un güvercin gibi gökten indiğini, O'nun üzerinde durduğunu gördüm. 331|33|YUHANNA Ben O'nu tanımıyordum. Ama suyla vaftiz etmek için beni gönderen, ‘Ruh'un kimin üzerine inip durduğunu görürsen, Kut­sal Ruh­'la vaftiz eden O'dur’ dedi. 341|34|YUHANNA Ben de gördüm ve ‘Tan­rı'nın Oğ­lu budur’ diye tanıklık ettim.”

İsa'nın İlk Öğrencileri

351|35|YUHANNA Ertesi gün Yahya yine öğrencilerinden ikisiyle birlikteydi. 361|36|YUHANNA Oradan geçen İsa'ya bakarak, “İşte Tanrı Kuzusu!” dedi.

371|37|YUHANNA Onun söylediklerini duyan iki öğrenci İsa'nın ardından gitti. 381|38|YUHANNA İsa arkasına dönüp ardından geldiklerini görünce, “Ne arıyorsunuz?” diye sordu.

Onlar da, “Rabbî, nerede oturuyorsun?” dediler. Rabbî, öğretmenim anlamına gelir.

391|39|YUHANNA İsa, “Gelin, görün” dedi.

Gidip O'nun nerede oturduğunu gördüler ve o gün O'nunla kaldılar. Saat dört sularıydı. 401|40|YUHANNA Yahya'yı işitip İsa'nın ardından giden iki kişiden biri Simun Petrus'un kardeşi Andreas'tı. 411|41|YUHANNA Andreas önce kendi kardeşi Simun'u bularak ona, “Biz Mesih'i bulduk” dedi. Mesih, meshedilmiş anlamına gelir.

421|42|YUHANNA Andreas kardeşini İsa'ya götürdü. İsa ona baktı, “Sen Yuhanna'nın oğlu Simun'sun. Kefas diye çağrılacaksın” dedi. Kefas, kaya anlamına gelir.

431|43|YUHANNA Ertesi gün İsa, Celile'ye gitmeye karar verdi. Filipus'u bulup ona, “Ardımdan gel” dedi.

441|44|YUHANNA Filipus da Andreas ile Petrus'un kenti olan Beytsayda'dandı. 451|45|YUHANNA Filipus, Natanel'i bularak ona, “Musa'nın Kutsal Yasa'da hakkında yazdığı, peygamberlerin de sözünü ettiği kişiyi, Yusuf oğlu Nasıralı İsa'yı bulduk” dedi.

461|46|YUHANNA Natanel Filipus'a, “Nasıra'dan iyi bir şey çıkabilir mi?” diye sordu.

Filipus, “Gel de gör” dedi.

471|47|YUHANNA İsa, Natanel'in kendisine doğru geldiğini görünce onun için, “İşte, içinde hile olmayan gerçek bir İsra­il­li!” dedi.

481|48|YUHANNA Natanel, “Beni nereden tanıyorsun?” diye sordu.

İsa, “Filipus çağırmadan önce seni incir ağacının altında gördüm” yanıtını verdi.

491|49|YUHANNA Natanel, “Rabbî, sen Tanrı'nın Oğ­lu'sun, sen İsrail'in Kralı'sın!” dedi.

501|50|YUHANNA İsa ona dedi ki, “Seni incir ağacının altında gördüğümü söylediğim için mi inanıyorsun? Bunlardan daha büyük şeyler göreceksin.” 511|51|YUHANNA x0009Sonra da, “Size doğrusunu söyleyeyim, göğün açıldığını, Tanrı meleklerinin İnsanoğlu üzerinde yükselip indiklerini göreceksiniz” dedi.1|51|YUHANNA

Media

More in this category: Yuhanna 2 »

Sesli İncil Bölümleri

İsa Kimdir? 02b

Yuhanna Girişi

 

İnsanların ve meleklerin diliyle konuşsam, ama sevgim olmasa, ses çıkaran bakırdan ya da çınlayan zilden farkım kalmaz. 2Peygamberlikte bulunabilsem, bütün sırları bilsem, her bilgiye sahip olsam, dağları yerinden oynatacak kadar büyük imanım olsa, ama sevgim olmasa, bir hiçim. 3Varımı yoğumu sadaka olarak dağıtsam, bedenimi yakılmak üzere teslim etsem, ama sevgim olmasa, bunun bana hiçbir yararı olmaz. 4Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. 5Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. 6Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir. 7Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır. 8Sevgi asla son bulmaz. (1.Korintliler 13:1-8, İncil)

32Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın. 1Bunun için, sevgili çocukları olarak Tanrı'yı örnek alın. (Efesliler 4:32-5:1, İncil)

En Sevdiğimiz
Ayetlerden Bazıları

Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. O zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. (Filipililer 4: 6-7)

horizontal spacer

Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. (İSA, Yuhanna 10:27-28)

horizontal spacer

Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve şimdi Tanrı'nın tahtının sağında oturuyor.  (İbraniler 12:2)

horizontal spacer

Bütün kaygılarınızı O'na yükleyin, çünkü O sizi kayırır. (1.Petrus 5:7)

horizontal spacer

Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. (İSA, Matta 11:28)

horizontal spacer

Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir. (İSA, Yuhanna 5:24)

horizontal spacer

Tanrım da her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsa'da görkemli bir biçimde karşılayacaktır. (Filipililer 4:19)

horizontal spacer

Kurtarıcımız tek Tanrı, sizi düşmekten alıkoyacak, büyük sevinç içinde lekesiz olarak yüce huzuruna çıkaracak güçtedir. Yücelik, ululuk, güç ve yetki Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bütün çağlardan önce, şimdi ve bütün çağlar boyunca Tanrı'nın olsun! Amin. (Yahuda 1: 24-5)

horizontal spacer

Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. ( İSA, Yuhanna 14:27)

horizontal spacer

Tanrı'yı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlu'nu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur. (1.Yuhanna 4:10)

horizontal spacer

Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O'nun yaralarıyla şifa buldunuz. (1.Petrus 2:24)

horizontal spacer

Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir. (Romalılar 8: 38-39)